Oppilashuollon saavutettavuus

Peruskoulussa, lukiokoulutuksessa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten osuus, joiden mielestä terveydenhoitajan/lääkärin/kuraattorin/psykologin vastaanotolle on melko vaikea tai vaikea päästä
Kouluterveyskyselyssä oppilashuollon koettua saavutettavuutta on kartoitettu peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten ja lukiolaisten osalta vuodesta 2007 ja ammattiin opiskelevien osalta vuodesta 2009. Kouluterveyskyselyssä on selvitetty, kuinka helpoksi vastaaja kokee tarvittaessa päästä kouluterveydenhoitajan, -lääkärin, -kuraattorin ja psykologin vastaanotolle. Indikaattori muodostuu niiden nuorten osuudesta kyselyyn vastanneista, joiden arvion mukaan vastaanotolle on melko tai erittäin vaikea päästä. Opetushallituksen ja THL:n selvityksen mukaan lukioissa opiskelijaterveydenhuollon resurssit olivat parantuneen lukuvuosien 2007-2008 ja 2011-2012 välillä, kun taas ammattioppilaitoksissa henkilöstöresurssit olivat hieman heikentyneet. Onkin mielenkiintoista seurata, miten muutokset vaikuttavat jatkossa opiskelijoiden kokemuksiin oppilashuollon henkilöstön saavutettavuudesta.

Tiedonkeruutapa on muuttunut. Tiedot nuorista, jotka eivät ole saaneet tukea tai apua hyvinvointiin koulukuraattorilta tai kouluterveydenhoitajalta saatavissa www.sotkanet.fi vuodelta 2017.
ammattioppilaitos
2006 %
2008 15 %
2010 16 %
2013 13 %
lukio
2006 16 %
2008 16 %
2010 16 %
2013 13 %
peruskoulu
2006 12 %
2008 14 %
2010 14 %
2013 13 %